Community Involvement Plan

At Terminal 117 (T-117), located in the South Park neighborhood of Seattle, the Port of Seattle and the City of Seattle are performing cleanup focused on reducing risks to human and ecological health by removing elevated levels of polychlorinated biphenyls (PCBs) and other identified chemicals of concern. The Port and City also recognize the community's desire to be a part of the design and cleanup of T-117, and in turn, highly respect the community's values and insight.

To this end, we have prepared this community involvement plan (CIP) with the review and support of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the Washington State Department of Ecology, and several other project stakeholders, such as Duwamish River Cleanup Coalition/Technical Advisory Group (DRCC/TAG). We invite and encourage the community to read, review and comment on the plan.

If you have any questions or comments on the plan, please contact Kendra Tyler, EPA Public Involvement Coordinator, at tyler.kendra@epa.gov or 206-553-0041.

Phase 1: Sediment and Upland Cleanup – Community Involvement Plan

Phase 2: Adjacent Streets and Residential Yards Area Cleanup – Community Involvement Plan
En la Terminal 117 (T-117), ubicada en la urbanización South Park de Seattle, el Puerto de Seattle y la Ciudad de Seattle están llevando a cabo limpiezas con el objetivo de reducir los riesgos a la salud humana y ecológica con la eliminación de los niveles elevados de bifenilos policlorados (PCB) y de otros químicos identificados. El Puerto y la Ciudad también reconocen el deseo de la comunidad de ser parte del diseño y la limpieza de la T-117, y a la vez, respetan ampliamente los valores y el entendimiento de la comunidad.

Con este objetivo, hemos preparado este plan de participación comunitaria (CIP) con la revisión y el respaldo de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA), el Departamento de Ecología del Estado de Washington, y muchos otros accionistas del proyecto, como la Coalición de Limpieza del Río Duwamish y Grupo de Asesoría Técnica (DRCC/TAG). Lo invitamos a animar a la comunidad a leer, revisar y hacer comentarios sobre el plan.

Si tiene preguntas o comentarios relativos al plan, comuníquese con Kendra Tyler, coordinadora de Participación Pública de la EPA, a tyler.kendra@epa.gov o 206-553-0041.

Fase 1: Limpieza de sedimentos y tierra alta – Plan de Participación Comunitaria (Español)

Fase 2: Limpieza de las areas de calles adyacentes y jardines residenciales – Plan de Participación Comunitaria (Español)
Tại Terminal 117 (T-117) trong khu phố South Park ở Seattle, Cảng Seattle và Thành Phố Seattle đang tiến hành hoạt động dọn sạch tập trung vào việc giảm bớt các nguy cơ đối với sức khỏe của người và môi trường sinh thái bằng cách loại bỏ các mức hóa chất tăng cao, ví dụ như polychlorinated biphenyls (PCBs) và các loại hóa chất khác được thấy là đáng lo ngại. Cảng và Thành Phố hiểu nguyện vọng của cộng đồng trong việc tham gia thiết kế và dọn sạch T-117, nên rất tôn trọng các giá trị và quan điểm của cộng đồng.

Để làm được điều này, chúng tôi đã biên soạn bản kế hoạch khuyến khích cộng đồng tham gia (CIP) này. Tài liệu đã có được sự phê duyệt và ủng hộ của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency - EPA), Sở Sinh Thái Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Ecology), và một số bên khác có quyền lợi liên quan tới dự án, ví dụ như Duwamish River Cleanup Coalition/Technical Advisory Group (DRCC/TAG). Kính mời quý vị cộng đồng đọc, xem xét và đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch này.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc nhận xét về bản kế hoạch, vui lòng liên lạc với cô Kendra Tyler, Điều Phối Viên Khuyến Khích Công Chúng Tham Gia của EPA tại tyler.kendra@epa.gov hoặc 206-553-0041.

GIAI ĐOẠN 1: Dọn Sạch Vùng Cao và Phù Sa – Kế hoạch khuyến khích cộng đồng tham gia

GIAI ĐOẠN 2: Dọn Sạch Khu Vực Sân Vườn và Các Đường Phố Liền Kề – Kế hoạch khuyến khích cộng đồng tham gia